Ellens en Lentze

070 364 48 30

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN
DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Ellens & Lentze Notariaat en Mediation B.V.

 
 
 
 1. Alle opdrachten, diensten en/of werkzaamheden worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de besloten vennootschap Ellens & Lentze Notariaat en Mediation B.V. (‘Ellens & Lentze’).
 
 1. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de (toegevoegd) notarissen, mediators/scheidingsbemiddelaars, de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens Ellens & Lentze werkzaam zijn of waren.
 
 1. Iedere aansprakelijkheid van Ellens & Lentze is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Ellens & Lentze gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.
 
 1. De onder drie opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade is uitgesloten.
 
 1. Voor het geval Ellens & Lentze aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Ellens & Lentze bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken geldt de onder drie opgenomen aansprakelijkheidsbeperking eveneens.
 
 1. Bij het inschakelen van derden zal Ellens & Lentze zoveel mogelijk tevoren overleggen met de desbetreffende opdrachtgever, en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ellens & Lentze is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Ellens & Lentze is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden (mede) namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 
 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Ellens & Lentze verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 
 1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens Ellens & Lentze in verband met door Ellens & Lentze verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 
 1. Ellens & Lentze licht de opdrachtgever tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van de inschakeling. Ellens & Lentze deelt tijdig aan opdrachtgever mee wanneer meer kosten in rekening worden gebracht dan voorzien.
 
 1. Werkzaamheden worden bij declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever dient de declaratie binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien op de declaratie een kortere betalingstermijn is vermeld, dient deze kortere betalingstermijn in acht te worden genomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en zijn administratiekosten alsmede wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.
 
 1. Voor werkzaamheden inzake overdracht of bezwaring van registergoederen worden de declaraties bij levering dan wel bezwaring van het registergoed ingehouden. Met betrekking tot overige werkzaamheden betreffende registergoederen, of werkzaamheden welke uiteindelijk niet hebben geleid tot overdracht of bezwaring van een registergoed,  ontvangt opdrachtgever een declaratie. De opdrachtgever dient de declaratie binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en zijn administratiekosten alsmede wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.
 
 1. Kosten van derden kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Voor de betaling van deze kosten is het hierboven gestelde onder 10. van overeenkomstige toepassing.
 
 1. Nagekomen declaraties van derden ten laste van de opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en zijn administratiekosten alsmede wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.
 
 1. Indien ten behoeve van opdrachtgevers van Ellens & Lentze gelden op depot dienen te worden geplaatst, zal een depotakte worden opgemaakt. De kosten voor het opmaken van de akte dienen direct te worden voldaan. De administratiekosten zullen, indien mogelijk, bij uitkering van het depot worden verrekend met de op het depot geplaatste gelden. Indien verrekening niet mogelijk is zullen de administratiekosten bij declaratie aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, op deze declaratie is het hierboven onder 10. gestelde van overeenkomstige toepassing.
 
 1. Indien de bank waar Ellens & Lentze een kwaliteitsrekening aanhoudt negatieve rente over de door de cliënt of een derde gestorte gelden in rekening brengt, komt deze negatieve rente alsmede de redelijke kosten verbonden aan het berekenen van de omvang daarvan ten laste van de cliënt respectievelijk de derde door wie de gelden zijn gestort en wordt deze bij de cliënt respectievelijk de derde in rekening gebracht dan wel in mindering gebracht op het gestorte bedrag. Negatieve rente komt nooit voor rekening van Ellens & Lentze. Op deze rente en kosten is het hierboven onder 10. gestelde van overeenkomstige toepassing.
 
 1. Verstrekte opdrachten worden door Ellens & Lentze uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.
 
 1. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat.
 
 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Ellens & Lentze is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage of de Geschillencommissie.
 
 1. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.
 
 
 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 1 april 2020,  dossiernummer: 27114293