Ellens en Lentze

070 364 48 30

Testament en erfenis

In een testament regelt u uw nalatenschap. De verdeling van de erfenis, de benoeming van een executeur testamentair, uw wensen ten aanzien van uw uitvaart; u kunt precies laten opnemen wat u belangrijk vindt.


Voogdijbenoeming

In een testament kan ook een voogdijbepaling staan. Hiermee geeft u, als testateur, aan wie de voogdij over de minderjarige kinderen op zich neemt als de laatste gezaghebbende ouder is overleden. Het is ook mogelijk om een ‘losse’ voogdijbenoeming te maken. Zo’n benoeming regelt (uitsluitend) de voogdij.

Bewindbepaling

Ook kunt u de erfenis van een bepaalde erfgenaam onder bewind stellen. Dit gebeurt vaak als de erfgenaam minderjarig is of wanneer hij door persoonlijke omstandigheden niet in staat is de erfenis te beheren.

Uitsluitingsclausule

In de meeste testamenten staat ook een uitsluitingsclausule. Deze clausule voorkomt dat u uw erfenis bij een echtscheiding moet delen met uw ex-partner.


Altijd in beweging

Niet alleen verandert er in uw leven veel, ook in de wetgeving en het belastingensysteem worden vaak wijzigingen doorgevoerd die direct invloed hebben op de uitvoering van uw testament. Een verouderd testament kan verwarring creëren. Nabestaanden kunnen daardoor in een lastige situatie komen waarin niet helemaal duidelijk is wie welke verantwoordelijkheden mag of moet dragen en wie waar recht op heeft.

Na uw overlijden

Na uw overlijden zal de notaris onderzoek doen om alle erfgenamen en wilsbeschikkingen in kaart te brengen. Daarna geeft hij een verklaring van erfrecht af waarmee de erfgenamen kunnen aantonen dat zij recht hebben op uw nalatenschap.

De notaris helpt u dus ook na uw overlijden goed voor uw naasten te zorgen.