Ellens en Lentze

070 364 48 30

Conditions générales

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NOTARISKANTOOR ELLENS & LENTZE B.V.

1. Alle opdrachten, diensten en/of werkzaamheden worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de besloten vennootschap Notariskantoor Ellens & Lentze B.V. (‘Ellens & Lentze’).

2. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notarissen, de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens Ellens & Lentze werkzaam zijn of waren.

3. Iedere aansprakelijkheid van Ellens & Lentze is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Ellens & Lentze gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

4. De onder drie opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade is uitgesloten.

5. Voor het geval Ellens & Lentze aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Ellens & Lentze bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken geldt de onder drie opgenomen aansprakelijkheidsbeperking eveneens.

6. Bij het inschakelen van derden zal Ellens & Lentze zoveel mogelijk tevoren overleggen met de desbetreffende opdrachtgever, en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ellens & Lentze is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Ellens & Lentze is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden (mede) namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Ellens & Lentze verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

8. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens Ellens & Lentze in verband met door Ellens & Lentze verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

9. De werkzaamheden inzake ondernemingsrecht worden bij declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever dient de declaratie binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.

11. De werkzaamheden inzake familierecht worden na afronding van de werkzaamheden aan de opdrachtgever gedeclareerd. De opdrachtgever dient de declaratie binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.

12. Voor werkzaamheden inzake overdracht of bezwaring van registergoederen worden de declaraties bij levering dan wel bezwaring van het registergoed ingehouden. Met betrekking tot overige werkzaamheden betreffende registergoederen ontvangt opdrachtgever een declaratie. De opdrachtgever dient de declaratie binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.

13. Nagekomen declaraties van derden ten laste van de opdrachtgever dienen binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.

14. Indien ten behoeve van opdrachtgevers van Ellens & Lentze gelden op depot dienen te worden geplaatst, zal een depotakte worden opgemaakt. De kosten voor het opmaken van de akte dienen direct te worden voldaan. De administratiekosten zullen bij uitkering van het depot worden ingehouden.

15. Verstrekte opdrachten worden door Ellens & Lentze uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.

16. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Ellens & Lentze is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

17. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden op 23 september 2004, dossiernummer: 27114293